Nové nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků nabylo právní účinnosti již 1. listopadu 2021.

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků nabylo právní účinnosti 1. listopadu 2021. Toto nařízení tak nahradilo původní NV č. 495/2001 Sb., jež bylo zrušeno ke dni 31. října 2021.

Nezbytnost nové právní úpravy na úseku osobních ochranných pracovních prostředků vyplynula dle důvodové zprávy k návrhu shora uvedeného nařízení vlády z členství České republiky v Evropské unii a ze znění transponované směrnice. Nové nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále též „OOPP“), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků se v maximálním možném rozsahu snaží zachovat doposud účinnou právní regulaci. Nové nařízení vlády mění právní stav pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění transpozice článku 1 směrnice Komise 2019/1832, která přináší úpravy příloh čistě technického rázu, a tedy stávající povinnosti dotčených subjektů se vyhlášením tohoto nařízení vlády nijak nemění.

Výškové práce a NV č. 390/2021 Sb.

Na webu České asociace pro práci ve výškách, z.s. se můžete dočíst více o bližších podmínkách poskytování OOPP z pohledu výškových pracovníků. Jedná se o:

  • Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen.“ [§ 3 odst. 3 NV č. 390/2021 Sb.]
  • Osobní ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje další riziko.“ [§ 3 odst. 5 NV č. 390/2021 Sb.]
  • Nejvýznamnější změnou týkající se výškových pracovníků je upřesnění OOPP, které při své činnosti užívají:  „osobní ochranné prostředky na ochranu proti pádům z výšky, např. zatahovací zachycovače pádu, zachycovací postroje, sedací postroje, pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky, tlumiče pádu, pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení, nastavovací zařízení lana, kotvicí zařízení, která nejsou určena k trvalému upevnění a nevyžadují před použitím připevňovací činnosti, spojky, spojovací prostředky, záchranné postroje.“ [čl. VIII bod 1 přílohy č. 2 NV č. 390/2021 Sb.]

Nejnovější příspěvky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře