Obchodní podmínky

obchodní společnosti

PAVOUCI s.r.o.
se sídlem Královská cesta 147, Kolín 4, 280 02
identifikační číslo: 27869300
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122943,
pro prodej služeb prostřednictvím online rezervačních stránek umístěných na internetových stránkách www.ropehall.cz.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti PAVOUCI s.r.o., se sídlem Královská cesta 147, Kolín 4, 280 02, identifikační číslo: 27869300, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122943 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím rezervačních stránek poskytovatele.  Rezervační stránky jsou poskytovatelem provozovány na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ropehall.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace objednatel provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obsahuje informace o služnách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Pro objednání služeb vyplní objednatel rezervační formulář ve webovém rozhraní obchodu. Rezervační formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávané službě (příslušnou službu v příslušném termínu za příslušnou cenu „registruje“ objednatel do elektronického rezervačního systému ve webového rozhraní,
   2. způsobu úhrady kupní ceny služeb,
   3. osobě / osobách, která / které se vybrané služby zúčastní (jméno a datum narození).
  4. Před zasláním rezervačního formuláře poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervačního formuláře. Rezervaci odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „REZERVOVAT“. Údaje uvedené v rezervačním formuláři jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení rezervace tuto rezervaci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v rezervačním formuláři (dále jen „elektronická adresa objednatele“).
  5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru rezervace (množství služeb, výše kupní ceny) požádat objednatele o dodatečné potvrzení rezervace (například písemně či telefonicky).
  6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí rezervace (akceptací), jež je poskytovatel zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.
  7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Cena zboží a platební podmínky
  1. Cenu služby dle kupní smlouvy musí objednatel uhradit poskytovateli bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2900512457/2010, vedený u společnosti FIO BANKA (dále jen „účet poskytovatele“).
  2. Při bezhotovostní platbě je objednatel povinen uhradit kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele je uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  3. Objednatel je povinen uhradit celou částku služby minimálně jeden pracovní den před zahájením dané služby, zároveň ale v souladu s datem splatnosti uvedeném na faktuře za služby vydané poskytovatelem.
  4. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednateli.
 5. Další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Objednateli je po úspěšném absolvování služby poskytovatelem předáno či zasláno osvědčení, případně i osobní průkaz.
  2. Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  4. Poskytovatel uskuteční službu pro minimální a maximální počet osob:
   1. Stromolezecký kurz – úroveň 1: 4 – 9 osob
   2. Opakovací stromolezecký kurz – úroveň 1: 4 – 9 osob
   3. Stromolezecký kurz SK – úroveň 1: 4 – 8 osob
   4. Opakovací stromolezecký kurz SK – úroveň 1: 4 – 8 osob
   5. Instalace bezpečnostních vazeb: 4 – 8 osob
   6. Řez stromů: 4 – 8 osob
   7. První pomoc ve stromolezení: 6 – 12 osob
   8. Všeobecná první pomoc: 8 – 20 osob
   9. Stromolezecká záchrana: 6 – 12 osob
   10. Zážitkové stromolezení: 4 – 8 osob
   11. Úroveň 1 – Zachycení pádu a polohování: 4 – 8 osob
   12. Úroveň 2 – Lanový přístup: 4 – 8 osob
   13. Úroveň 1 – Zachycení pádu a polohování – opakovací: 4 – 8 osob
   14. Úroveň 2 – Lanový přístup – opakovací: 4 – 8 osob
   15. BOZP pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou: 6 – 12 osob
  5. Počet účastníků služby se může upravit v závislosti na vzájemné dohodě mezi poskytovatelem a objednatelem.
 6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele.
  2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je rezervace na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje:

Doručovací adresa a kontakty školicího a výcvikového centra:
ROPE HALL, Zengrova 110, 28002 Kolín
Tel.: +420 607 172 779
E-mail: info@ropehall.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ – OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů PAVOUCI s.r.o., se sídlem Královská cesta 147, Kolín, IČO: 27869300, zapsanou v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122943, má zájem zpracovávat informace týkající se Zákazníků („subjekty údajů“). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
 2. Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely Obchodní sdělení. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
 3. V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu identifikační a kontaktní údaje, a (b) po dobu 5 let.
 4. Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@pavouci.cz
 5. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

V Kolíně dne 10.2. 2021

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno prostřednictvím elektronické pošty objednatele na adresu info@ropehall.cz.
 2. Přijetí odstoupení smlouvy potvrdí poskytovatel objednateli bez zbytečného odkladu v textové podobě.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit smlouvu nebo její část v případě nenaplnění minimálního počtu osob jednotlivých služeb uvedených v Obchodních podmínkách.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle podmínek výše vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od objednatele do 14 (slovy čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal.
 6. V případě nepřítomnosti objednatele na rezervované službě bez udání řádného důvodu není poskytovatel povinen objednateli vrátit peněžní prostředky za objednanou službu.

Informace o ochraně osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při rezervaci provedené na rezervačních stránkách) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
  3. požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.