PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD VÝCVIKOVÉHO A ŠKOLICÍHO STŘEDISKA ROPE HALL

Zengrova 110, 280 02 Kolín

Platnost provozního řádu: od 1.5.2022

Provozovatel:

PAVOUCI s.r.o.
IČ: 278 69 300
se sídlem Královská cesta 147, 280 02 Kolín IV
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 122943

.

ČLÁNEK 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

.

1.Tento provozní a bezpečnostní řád (dále jako „Řád“) upravuje pravidla chování a bezpečnosti a povinnosti osob při pohybu v prostorách Výcvikového a školicího střediska ROPE HALL na adrese Zengrova 110, 280 02 Kolín (dále jako „RH“).
2.Řád stanovuje pravidla pro provoz a užívání RH nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku, nezávadnosti a ochrany vybavení RH a jeho návštěvníků.
3.Řád je závazný pro všechny osoby, které jsou oprávněny ke vstupu do RH a k jeho užívání v souladu v článkem 2 Řádu, jakož i všechny osoby pohybující se v jeho prostorách. Vstupem do prostor RH každá osoba stvrzuje, že byla seznámena s ustanoveními tohoto Řádu, porozuměla jim a zavazuje se dodržovat v něm stanovená pravidla a povinnosti a respektovat přitom pokyny osob odpovědných za zajišťování bezpečnosti v prostorách RH.
4.Fyzický výtisk Řádu je umístěn v prostoru vstupu do RH. Každá vstupující osoba je povinna se s ním seznámit.
5.Provozovatelem RH je společnost PAVOUCI s.r.o., IČ: 278 69 300, se sídlem Královská cesta 147, 280 02 Kolín IV (dále jako „Provozovatel“). RH je provozovnou Provozovatele.

.

ČLÁNEK 2
VYUŽITÍ RH A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VSTUPU A UŽÍVÁNÍ

.

1.RH slouží jako objekt pro školení v oblasti prací ve výškách a nad volnou hloubkou, stromolezení, kurzy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kurzy první pomoci a ostatní vzdělávací a školicí služby. RH je rovněž možné si pronajmout pro vlastní školení, vzdělávací služby či jiné účely včetně účelů komerčních. Podrobné podmínky mohou být v takovém případě stanoveny zvláštní smlouvou.
2.Vstup do RH a jeho užívání jsou povoleny pouze s vědomím a za přítomnosti osoby odpovědné za dozor nad dodržováním pravidel podle tohoto Řádu („Odpovědná osoba“). Odpovědnými osobami, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 tohoto Řádu jsou:
a.Vedoucí RH;
b.Osoba odpovědná za provoz RH;
c.Školitelé v případě užívání RH za účelem školení či jiné vzdělávací akce či kurzu;
d.Zaměstnanci Provozovatele a členové jeho statutárního orgánu;
e.Jiná pověřená osoba v případě pronájmu RH uvedená ve zvláštní smlouvě.
3.Oprávnění ke vstupu do RH (respektive do prostor určených ke sjednanému užívání RH) mají osoby, které byly při vstupu do RH seznámeny s provozním řádem, konkrétně:
a.Zaměstnanci a členové orgánů Provozovatele;
b.Osoba odpovědná za provoz RH;
c.Školitelé;
d.Frekventanti – pouze v doprovodu některé z osob uvedených pod písm. a. až c.;
e.Návštěvy – pouze v doprovodu některé z osob uvedených pod písm. a. až c.;
f.Ostatní osoby – pouze po předchozím souhlasu Osoby odpovědné za provoz RH a v doprovodu některé z osob uvedených pod písm. a. až c.
4.Nezletilé osoby starší 15 let mohou do RH vstupovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Osoby mladší 15 let mohou do RH vstupovat pouze v doprovodu zákonného zástupce. Zákonný zástupce nese odpovědnost za nezletilou osobu po celou dobu návštěvy RH. V případě školních, oddílových či jiných obdobných skupinových exkurzí odpovídá za nezletilé osoby po celou dobu návštěvy RH dospělá osoba vykonávající dozor nad skupinou (např. učitel, oddílový vedoucí apod.).
5.Užívání RH za jiným účelem, než je konání školení či vzdělávacích akcí podle odst. 1 věty první, je možné pouze po předchozím souhlasu Osoby odpovědné za provoz RH nebo souhlasu Provozovatele uděleném smlouvou.
6.Volný pohyb po prostorách RH a jeho užívání bez dozoru či předchozího povolení Odpovědné osoby je přísně zakázán.

.

.

ČLÁNEK 3

VYMEZENÍ A UMÍSTĚNÍ RH

.

1.Součástí RH jsou tyto prostory a vybavení:
a.Vnitřní školicí místnost: nachází se v přízemí, hned vedle zázemí výcvikové haly. Tato místnost je určena až pro 13 osob včetně školitele. Vybavena je moderním dataprojektorem, psací tabulí, stoly a židlemi;
b.Industriální školicí místnost: je umístěna nad zázemím, v otevřeném prostoru RH. Je určena až pro 20 osob. Stejně jako vnitřní školicí místnost je plně a moderně vybavena (dataprojektor, psací tabule, židle, stoly);
c.Centrální výcviková platforma – je 7 metrů vysoká a obsahuje všechny konstrukční a technické prvky pro nácvik lanového přístupu a pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Je určena pro zadržení, polohování, zachycení pádu, lanový přístup a evakuaci. Tato platforma má podestu z pororoštu a plechu, ochoz je umístěn ve výšce 5 metrů, je opatřen kolektivní ochranou (zábradlím);
d.Hlavní výcviková platforma ROPE HALL obsahuje:
výstupový žebřík,
ocelová žebřina,
ocelový sloup kulatý,
ocelový sloup hranatý,
ocelové nosníky,
poklopy (dekly),
pevná stěna pro slanění,
nízká a vysoká atika,
velká stěna s dvěma „okny
hlavní přístup na platformu je po výstupovém žebříku. Výcviková platforma je vybavena kotvícím zařízením pro lanový přístup a pro vertikální a horizontální „aid climb“.
e.Tříhranné anténní stožáry 2 ks o výšce 8 metrů;
f.Čtyřhranný telekomunikační stožár o výšce 9 metrů;
g.Rovná střecha s kolektivní ochranou (schodiště a zábradlí);
h.Šikmá střecha s pevnou plochou a laťováním – kotvící zařízení, jistící systémy.
2.Vstup do RH je zajištěn dveřmi u příjezdové cesty a parkovacích míst, je označen a určen jako hlavní vchod. V prostoru vstupu do haly je umístěn výtisk provozního řádu.
3.Únikové východy v případě požáru či jiného nebezpečí:
a.Únikový východ 1. hlavní vstupní vchod
b.Únikový východ 2. zadní část RH

.

ČLÁNEK 4

PROVOZNÍ DOBA RH

.

1.Základní provozní doba RH je pondělí až pátek od 8:00 hod do 17:00 hod mimo dny pracovního klidu.
2.V rámci provozní doby sestavuje Osoba odpovědná za provoz RH rozvrh jednotlivých akcí na základě objednávek, rezervací a předložených požadavků. V případě změny časového rozvrhu pro konkrétní den musí školitel či jiná pověřená osoba informovat Osobu odpovědnou za provoz RH.
3.Provoz mimo základní provozní dobu stanoví Osoba odpovědná za provoz RH.
4.Provozní doba může být dále rozhodnutím Osoby odpovědné za provoz RH individuálně upravována a přizpůsobována podle požadavků, objednávek, rezervací a provozní kapacity RH.
5.Vstup do RH a přítomnost osob v něm se mimo provozní dobu zakazuje.

.

ČLÁNEK 5

DALŠÍ POVINNOSTI OSOB POHYBUJÍCÍCH SE V PROSTORÁCH RH

.

1.Osoby pohybující se v prostorách RH jsou povinny:
a.seznámit se s provozním řádem a dodržovat pravidla a povinnosti v něm uvedené, jakož i pravidla a povinnosti stanovené obchodními podmínkami RH;
b.respektovat a řídit se pokyny a příkazy Odpovědné osoby;
c.počínat si při pohybu po RH a jeho užívání obezřetně, rozumně a ohleduplně tak, aby se předešlo újmě na zdraví vlastním i jiných osob a škodě na vybavení RH či vybavení nebo věcech osob ostatních;
d.udržovat v prostorách RH pořádek a čistotu;
e.dodržovat požární předpisy;
f.dodržovat postupy v případě úrazu dle čl. 8 Řádu;
g.konzultovat případné zdravotní indispozice s Odpovědnou osobou a vyčkat jejích pokynů ohledně možnosti pohybu po RH nebo jejích konkrétních částech;
h.používat veškeré zařízení, vybavení a OOPP nacházející se v prostorách školicího střediska v souladu s návodem k použití a dle pokynů Odpovědné osoby;
i.používat vlastní vybavení (OOPP) pouze za předpokladu, že je řádně revidováno a že jeho používání bylo schváleno Odpovědnou osobou;
j.vždy po skončení školení vrátit zapůjčené vybavení na určené místo;
k.neprodleně po jejich zjištění oznámit Odpovědné osobě vzniklé závady či poškození na zařízení, vybavení, OOPP a ostatních pomůckách, případně podezření na jejich výskyt;
l.v označených částech RH nosit ochrannou přilbu splňující normu EN 397 nebo EN 12492;
m.nevnášet do prostor RH cennosti a střežit si své osobní věci – školitel ani Provozovatel neodpovídá za jejich ztrátu, odcizení či poškození;
n.upozornit Odpovědnou osobu na domnělé či zjištěné porušování Řádu za účelem umožnění uvedení vzniklé situace do souladu s Řádem.
2.Odpovědná osoba je dále při příchodu do prostor RH před začátkem jeho užívání povinna zkontrolovat celý prostor (úklid, stav vybavení apod.) a v případě jakýchkoliv zjištěných závad ihned kontaktovat Osobu odpovědnou za provoz RH.
3.Odpovědná osoba je dále povinna před odchodem z prostor RH:
a.zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zařízení či vybavení RH;
b.zajistit dodržování pořádku;
c.zajistit veškeré zařízení před pádem z výšky;
d.zajistit vrácení zapůjčeného vybavení, materiálu a pomůcek na určené místo;
e.vypnout všechny používané elektronické spotřebiče;
f.zamknout a zakódovat středisko.
4.Osoba odpovědná za provoz RH je povinna:
a.efektivně navrhovat a sestavovat rozvrh školení a jiných akcí konaných v RH;
b.kontrolovat dodržování Řádu ze strany Odpovědných osob a v této souvislosti přijímat a vypořádávat podněty či oznámení a přijímat opatření k nápravě zjištěného nežádoucího stavu;
c.podávat zprávy o své činnosti členům statuárního orgánu Provozovatele.

.

ČLÁNEK 6

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

.

1.Osobám pohybujícím se v prostorách RH je zakázáno:
a.porušovat tento Řád;
b.vstupovat do prostor, které nejsou vyhrazeny k výkonu určené aktivity (zejména sklad a kanceláře);
c.kouřit ve vnitřních prostorách RH či tam používat elektronické cigarety a jiná obdobná zařízení (prostor pro kuřáky je vyhrazen a označen před výcvikovým střediskem);
d.manipulovat v prostorách RH s otevřeným ohněm;
e.vstupovat do RH pod vlivem alkoholu či jiných návykových a omamných látek;
f.konzumovat v prostorách alkoholické nápoje, návykové a omamné látky;
g.požívat po dobu praktického výcviku potraviny s výjimkou tekutin;
h.bezdůvodně se zdržovat v prostorách RH;
i.neoprávněně manipulovat s rozvody a skříněmi elektrických, vodovodních, plynových, sdělovacích nebo audiovizuálních zařízení;
j.používat vybavení a zařízení způsobem, který je v rozporu s návodem k použití a kterým by se vybavení poškozovalo nebo kterým by mohla být ohrožena bezpečnost jejich uživatelů;
k.používat OOPP a veškeré vybavení pro výuku bez souhlasu školitele či jiné Odpovědné osoby;
l.lézt po veškerém vnitřním zařízení bez souhlasu školitele či jiné Odpovědné osoby;
m.vnášet do prostor RH jiná zařízení, která by mohla ohrozit bezpečnost, včetně zbraní či nebezpečných chemických látek;
n.vodit s sebou do prostor RH zvířata;
o.odkládat předměty mimo určené a vyhrazené prostory;
p.mít na sobě při praktickém výcviku řetízky, náramky či jiné předměty které mohou způsobit úraz.
2.Při zjištění podstatného nebo opakovaného porušení Řádu je Oprávněná osoba oprávněna vyloučit porušitele z další účasti na konané akci a vykázat jej z prostor RH bez náhrady či jiné kompenzace.

..

ČLÁNEK 7

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ŘÁDU

.

1.Odpovědná osoba je oprávněna vyloučit z další účasti na konané akci a vykázat z prostor RH osobu, o níž zjistí nebo se bude důvodně domnívat, že:
a.se dopustila závažného či opakovaného porušení Řádu či obchodních podmínek RH;
b.je pod vlivem alkoholu či jiné návykové a omamné látky;
c.není oprávněna se pohybovat v prostorách RH.
2.Odpovědná osoba může provést namátkovou dechovou zkoušku, včetně testu na omamné látky. Odmítne-li se určená osoba podrobit dechové zkoušce, může být Odpovědnou osobou vykázána z prostor RH.
3.Osoba, která byla v souladu s tímto článkem vykázána z prostor RH, nemá nárok na náhradu či jinou kompenzaci ze strany Provozovatele.
4.Provozovatel nenese odpovědnost za poškození oděvů či jiného vybavení osob pohybujících se v RH (například poškození oděrem o překážky či vybavení apod.).

.

ČLÁNEK 8

OPATŘENÍ A POSTUPY V PŘÍPADĚ ÚRAZU

.

1.V případě výskytu úrazu či jiné události ohrožující zdraví nebo život jiné osoby (dále souhrnně jako „úraz“) je každý povinen poskytnout první pomoc a nezbytné ošetření a o úrazu neprodleně informovat Odpovědnou osobu. Každý je rovněž povinen oznámit Odpovědné osobě případné zdravotní komplikace způsobilé ovlivnit bezpečný průběh výcviku a vyčkat jejího rozhodnutí o dalším průběhu.
2.Statická lékárnička společně s přenosným záchranným batohem jsou umístěny na tzv. „Rescue point“, který se nachází na malém plechovém kontejneru na pravé straně výcvikové haly.
3.V případě spotřeby materiálu z lékárničky je nutné ihned po skončení akce v prostorách RH informovat o nutnosti doplnění Osobu odpovědnou za provoz RH.
4.Každý úraz, zranění nebo jiná událost ohrožující zdraví nebo život jiné osoby se zapíše do knihy úrazů, která je k dispozici vedle lékárničky.
5.Odpovědná osoba je povinna zajistit sepsání protokolu o úrazu a podepsaný jej v co nejkratším čase po události předat Osobě odpovědné za provoz RH.
6.V případě potřeby je možné využít následující DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

.

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:  155

POLICIE:    158

HASIČI:    150

IZS:      112

MP Kolín:    156

.

.

Odbor obrany a krizového řízení MÚ Kolín:  321 727 354

Osoba odpovědná za provoz RH:    607 172 779 (Petr Ledvina)

Provozovatel (PAVOUCI s.r.o.):      607 172 779 (Petr Ledvina)

Správce areálu:        777 860 743 (Miroslav Pekárek)

.

.

Poruchy:

Elektřina – ČEZ havárie:      800 850 860

Plyn – Gasnet havárie:      1239

Voda – Vodos havárie:      800 778 833.

.

ČLÁNEK 9

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ TECHNICKÉ PORUCHY

.

1.V případě zjištění technické poruchy technického zařízení, které by mohla ohrozit osoby pohybující se v prostorách RH na zdraví nebo na životě, je každá osoba povinna přerušit činnost a ihned informovat Odpovědnou osobu. Odpovědná osoba o události informuje Osobu odpovědnou za provoz RH.

.

ČLÁNEK 10

ZDROJE RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE – AREÁL LUČEBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA A.S. KOLÍN

.

1.RH se nachází v zóně havarijního plánování areálu Lučebních závodů Draslovka a. s. Kolín. Z výsledků analýzy rizik vyplynulo, že nejvýznamnějšími zdroji rizika s možnými následky pro obyvatelstvo jsou možné případy jednorázového úniku chloru (Cl2), čpavku (NH3), kyanovodíku (HCN), a to z technologických, skladovacích a přepravních zařízení provozovatele areálu, po kterém dojde k rozptylu těchto látek ve formě toxického mraku do okolí.
2.Hrozí-li taková událost, aktivuje se následující způsob varování obyvatelstva při vzniku závažné havárie:
a.„Všeobecná výstraha“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po zaznění sirény následuje informace prostřednictvím akustických sirén, městského rozhlasu nebo megafonem.
3.Sirény jsou funkčně zkoušeny celostátně každou první středu v měsíci vždy od 12.00 hod. O havárii v objektech, na zařízeních informují Lučební závody Draslovka a.s. Kolín ve spolupráci s BIOFERM – lihovar Kolín, a.s., město Kolín následujícím způsobem:
a.telefonicky HZS;
b.telefonicky starostu města Kolín;
c.podáním informací s využitím městského bezdrátového rozhlasu (VISO 2002);
d.sirénou;
e.Policií ČR – v případě selhání varování rozhlasem nebo sirénou mohou být občané varováni rádiovým zařízením vozidel Policie ČR, pokud tuto činnost dovolí další plnění úkolů Policií ČR, Městskou policií a nebo megafony;
f.v hromadných sdělovacích prostředcích.
4.Doporučený způsob chování v případě havárie:
a.Pokud zazní siréna, tak lze předpokládat, že došlo k závažné mimořádné události s následkem ohrožení, zdraví a života občanů, životního prostředí, hospodářských zvířat a majetku. Po zaznění sirén budou následovat informace o příčině a druhu mimořádné události a doporučeném chování občanů.
b.Obecně platí:
i.zachovat klid, jednat s rozmyslem, nepodléhat panice;
ii.uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy;
iii.při zjištění mimořádné události volat na některé z tísňových čísel 150, 155, 158, 112;
iv.varovat ostatní ohrožené osoby;
v.chránit sebe podle jednotlivých typů havárie a podle možností a schopností pomáhat chránit i další osoby;
vi.opustit okamžitě ohrožený prostor;
vii.před odchodem z objektu vypnout elektrické spotřebiče a uzavřít přívod vody a plynu.
5.Podrobné informace obsahuje příloha č.2 Řádu: INFORMACE určené veřejnosti v zóně havarijního plánování objektu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín vydaná v roce 2018.

.

ČLÁNEK 11

REVIZE VÝCVIKOVÉHO ZAŘÍZENÍ

.

1.Vnitřní i venkovní části RH (vybavení, zařízení), výcvikové sady a OOPP jsou řádně kontrolované (revidované) v periodě jednou za 12 měsíců. Protokoly o kontrole včetně návodu k použití a provozní dokumentace jsou k nahlédnutí u Osoby odpovědné za provoz RH.

.

ČLÁNEK 12

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

.

1.Zásady protipožární ochrany a činnosti při vzniku požáru a jiných krizových situací jsou upraveny v obecných předpisech o požární ochraně a podmínkách požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci požární ochrany Provozovatele, která je přílohou č.3 Řádu a jeho nedílnou součástí.

.

ČLÁNEK 13

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

.

1.Provozovatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo jinak upravit tento Řád či jeho jednotlivá ustanovení.
2.Odpovědné osoby jsou povinny se na žádost Provozovatele seznámit s novým zněním Řádu a toto seznámení písemně potvrdit.
3.V případě, že některé ustanovení tohoto Řádu je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto dotčena platnost, účinnost či aplikovatelnost tohoto Řádu jako celku.
4.Přílohami, a tudíž nedílnými součástmi tohoto Řádu jsou:
a.Příloha č.1:  Jmenný seznam Odpovědných osob
b.Příloha č.2:  INFORMACE určené veřejnosti v zóně havarijního plánování objektu Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

        vydaná v roce 2018 (vyhodnocení rizik je k nahlédnutí u Osoby odpovědné za provoz RH)

c.Příloha č.3:  Dokumentace požární ochrany Provozovatele
d.Příloha č.4:  Obchodní podmínky RH
5.Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.5.2022

.

V Kolíně, dne 1.5.2022

.

PAVOUCI s.r.o.

Podpis jednatele